Everyday Vietnamese phrases on email

Everyday Vietnamese phrases on email

Hi veryone ! in this category Tiengviet24h will introduce you common Vietnamese phrases which are used in our daiyly activity. Let’s start with today’s topic : Everyday Vietnamese phrases on email.

Everyday Vietnamese phrases on email

lấy địa chỉ email
get an e-mail address

thay đổi địa chỉ email
change my e-mail address

trao đổi địa chỉ email
exchange e-mail address

đăng ký một địa chỉ trong sổ địa chỉ
register an address in the address book

nhập địa chỉ
enter an address

đặt sai địa chỉ
put in the wrong address

gửi email cho sai người
send an email to a wrong person

kiểm tra e-mail
check my e-mail

nhận được một e-mail
receive an e-mail

bật cài đặt xác nhận đọc e-mail
turn the e-mail read confirmation setting on

đặt âm thanh tắt khi nhận được e-mail
set it so a sound goes off when e-mail is received

mở e-mail
open an e-mail

nhập tiêu đề
enter the title

thêm chữ ký
add the signature

gửi cho anh ấy một e-mail
send him an e-mail

gửi e-mail cho cô ấy các chi tiết
e-mail her the details

sử dụng một biểu tượng cảm xúc
use an emotion

đính kèm một tập tin vào thư
attach a file to the mail

gửi một hình ảnh nén bằng e-mail
send a compressed image by e-mail

Tập tin này quá lớn để được đính kèm
This file is too big to be attached

mở tập tin đính kèm
open the attached file

gửi cho anh ấy một e-mail
forward him an e-mail

CC một e-mail cho anh ấy
CC an e-mail to him

CC cô ấy
CC her

BCC anh ấy
BCC him

trả lời vào thứ Sáu
reply by Friday

quên trả lời e-mail
forget to reply to the e-mail

nhận được thư trả lời
get to reply

bỏ qua e-mail của anh ấy
ignore his e-mail

không thể gửi hoặc nhận thư
can’t send or receive e-mail

gửi lại thư
resend an e-mail

sử dụng trang gửi thư miễn phí
use free webmail

ghi tên tôi vào danh sách gửi thư
put my name on a mailing list

đăng ký một tạp chí thư
sign up for an e-mail magazine

đăng ký một tạp chí thư
subscribe to an e-mail magazine

nhận thư rác
get a spam e-mail; get spammed

nhận thư có vi-rút
receive an e-mail with a virus attachment

mở thư rác
open a spam e-mail

chặn thư rác
block spam e-mail

bị làm phiền bởi thư rác
be annoyed by junk mail

Thư này bị cắt xén
This e-mail is garbled

vô tình xóa một email quan trọng
accidentally delete an important e-mail

xem e-mail công ty trên máy tính ở nhà
view company e-mail on my home computer

Let’s see other similar post on category : Vietnamese phrases.

We on social : Facebook

 

Leave a Reply