Everyday Vietnamese phrases on part-time job

Everyday Vietnamese phrases on part-time job

Hi veryone ! in this category Tiengviet24h will introduce you common Vietnamese phrases which are used in our daiyly activity. Let’s start with today’s topic : Everyday Vietnamese phrases on part-time job.

Everyday Vietnamese phrases on part-time job

không có công việc ổn định
have no regular work

tìm kiếm một công việc bán thời gian
look for a part-time job

xin việc bán thời gian
apply for a part-time job

có một công việc bán thời gian
get a part-time job

làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi
work part-time at a convenience store

làm việc bán thời gian
work part-time

đăng ký với một chỗ làm việc tạm thời
register with a temp agency

làm việc cho một chỗ làm việc tạm thời
work for a temp agency

làm tạm thời
be a temp

làm nhân viên liên lạc
be a contact worker

kinh doanh thêm trên Internet ngoài công việc chính
do Internet business on the side

làm nhân viên bán hàng như nghề tay trái
moonlight as a salesclerk

bận làm việc bán thời gian
be busy working part-time

làm việc bán thời gian trong khi học
work part-time while studying

cân bằng việc học với công việc bán thời gian
balance my study and part-time work

nhận được 1.100 yên mỗi giờ
get 1,100 yen per hour

Let’s see other similar post on category : Vietnamese phrases.

We on social : Facebook

 

Leave a Reply