How to say ‘I’m tired’ in Vietnamese

How to say ‘I’m tired’ in Vietnamese

Hello everyone! In this post, Tiengviet24h will introduce to you: How to say ‘I’m tired’ in Vietnamese. Let’s start!

Some common sentences

+ Mệt quá (I’m tired)

+ Mệt quá đi mất (I’m really tired)

+ Mệt muốn chết (I’m on my last legs)

+ Mệt rã rời (I’m weary)

+ Mệt bở cả hơi tai (I’m dog-tired)

+ Đuối lắm rồi đó (I’m so worn out)

+ Kiệt sức rồi (I’m exhausted)

+ Ê ẩm hết cả người (I’m beat)

+ Đứng dậy hết nổi luôn rồi (I can’t stand up anymore)

+ Không đi nổi nữa đâu (I can’t walk anymore)

+ Buồn ngủ quá (I’m so sleepy)

+ Mắt mở hết lên rồi (My eyelids are heavy)

+ Bây giờ thở thôi cũng thấy mệt (I’m so tired that I can barely breathe)

Some communication situations on the topic: Saying ‘I’m tired’ in Vietnamese

Situation 1

A: Cuối cùng cũng xong việc.
A: It’s finally done.

B: Mệt quá đi mất! Phải ngủ một giấc để lấy lại sức mới được.
B: I’m really tired! I will go to sleep to regain my strength.

A: Ừ, chúng ta đã thức trắng cả đêm qua rồi.
A: Yeah. We were up all night.

B: Xe buýt đến rồi, chào nhé.
B: The bus came, goodbye.

Situation 2

A: Nhanh lên đi.
A: Hurry up.

B: Tớ mệt quá, không đi nổi nữa đâu. Nghỉ một chút đi.
B: I’m tired, I can’t walk anymore. Let’s take a break.

A: Đã trễ lắm rồi đó, nếu không đi nhanh thì sẽ không đến đó kịp đâu.
A: It’s too late, we can’t come there in time if we don’t hurry.

B: Tớ biết rồi.
B: I know.

Situation 3

A: Phù, mệt bở cả hơi tai!
A: Phew, I’m dog-tired!

B: Quét có mỗi cái sân mà cũng mệt nữa à?
B: Just sweeping a yard makes you tired?

A: Mệt chứ sao không! Nguyên một cái sân rộng thế này mà chỉ có một mình tớ quét thì đương nhiên là mệt rồi!
A: Of course! Because I have to sweep such a large yard alone!

Above is: How to say ‘I’m tired’ in Vietnamese. We hope this post can help you improve your Vietnamese communication skills. Wish you all good study!

See other similar posts in category: speaking Vietnamese

We on social : Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply