How to use là in Vietnamese – Vietnamese grammar

How to use là in Vietnamese – Vietnamese grammar

Hello everyone! In this post, we would like to introduce you to the lesson: How to use là in Vietnamese – Vietnamese grammar.

How to use là in Vietnamese - Vietnamese grammar

Usage 1:

Position in sentence :

Is a copula (or linking verb) used to link the two parts of a sentence.

Meaning and example :

Meaning: Shows that the two parts of a sentence are semantically equivalent.

Note:

+ The copula “là” is not used to indicate the existence of an object in a certain place.

+ The copula “là” is usually followed by a noun, a pronoun or numeral. We don’t use the copula “là” before an adjective.

Example:

Tôi là người Việt Nam.
I am Vietnamese.

Hôm nay là thứ mấy vậy?
What day is today?

A: Người trong tấm hình này là ai vậy?
B: Cô ấy là bạn gái của tớ đấy.
A: Who is the person in this picture?
B: She’s my girlfriend.

Bây giờ là 7 giờ tối.
It is 7 pm.

Đây là bộ phim mà tôi yêu thích.
This is my favorite movie.

Người tôi thích là cậu.
The one I like is you.

Usage 2:

Position in sentence :

Is a conjunction.

Meaning and example :

Meaning: Expresses a necessary relationship between the condition and result.

+ In conditional – result sentences, “là” can be replaced by “thì”

+ We can use the following forms: nếu…là…; hễ…là…; mỗi khi…là…; cứ…là…; đã…là…

Example:

Nếu đã làm một việc gì đó là (thì) tôi sẽ làm đến cuối cùng.
If I do something, I will do it to the end.

Hễ trời mưa là đường ướt.
Whenever it rains, the road is wet.

Cứ tới chiều là tôi lại thấy nhớ quê.
I miss my home town every afternoon .

Mỗi khi đến hè là tôi lại cùng các bạn đi du lịch.
Whenever summer comes, I will travel with my friends.

Usage 3:

Position in sentence :

Is a preposition placed after verbs that convey feelings, consciousness, or speaking such as: nghĩ, cho, biết, nói, khen, chê…

Meaning and example :

Meaning: Indicates what mentioned after the preposition “là” is the content that the above verbs describe.

Note: We can use the following forms:

+ The preposition “là” often goes after the following terms: có thể, hình như, nghe nói, chắc…

+ …là ít / …là nhiều; …là cùng: Indicates the speaker’s appreciation of something.

+ toàn là X / toàn X là X: All are X.

Example:

Anh ấy nói là ngày mai anh ấy sẽ đến đây.
He said he would come there tomorrow.

Tôi nghĩ là chúng ta nên cùng nhau làm công việc này.
I think we should do this work together.

A: Sao cậu ấy vẫn còn chưa đến nữa? Đã trễ lắm rồi.
B: Chắc là cậu ấy còn đang ngủ đấy.
A: Why is he still not coming? It is too late.
B: Maybe he is still sleeping.

Tớ nghĩ cái áo ấy giá chỉ 35.000 đồng là cùng.
I think that shirt costs 35,000 VND at the most.

Cả căn phòng này toàn là bụi bẩn.
This room is full of dirt.

Usage 4:

Position in sentence :

Is a particle.

Meaning and example :

Meaning: Used to stress a subjective assertion of an utterance.

Note:

+ “Là” can be combined with a number of words that express more intensity to strongly assert something.

+ We can use the following forms: có là bao nhiêu / không là bao nhiêu (are combinations that create the nuance of a subjective evaluation according to the speaker); X ơi là X (expresses the speaker’s emotions about the high level of X).

Example:

Cuốn truyện này thật là thú vị.
This comic book is really interesting.

Bộ phim đó cũng khá là hay.
That movie is quite interesting.

Số tiền này thì có là bao nhiêu. Anh không cần phải trả lại tôi đâu.
This money is not very much. You don’t have to give me back.

Cô ca sĩ ấy hát hay ơi là hay.
That singer sings very well.

Bức tranh cậu vẽ rất là đẹp.
The picture you painted is very beautiful.

See other Vietnamese grammar structures in category : vietnamese grammar

We on social : Facebook

Leave a Reply