Vietnamese vocabulary about hairstyles

Vietnamese vocabulary about hairstyles

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about hairstyles. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about hairstyles

Some common words about hairstyles

Đầu cạo trọc : Shaved head

Đầu đinh : Receding hairline

Hói đầu : Bald head

Mái ngố : Blunt bangs

Tóc bím : Braid

Tóc búi : Bun

Tóc buộc hai bên : Pigtails

Tóc cá đối : Mullet

Tóc chẻ ngôi giữa : Centre parting

Tóc dài : Long hair

Tóc đuôi ngựa : Ponytail

Tóc gợn sóng : Wavy hairstyle

Tóc hai mái : Middle part hairstyle

Tóc húi cua : Crew-cut

Tóc ngang vai : Shoulder length hair

Tóc ngắn : Short hair

Tóc nhuộm : Dyed hair

Tóc thẳng : Straight hair

Tóc tỉa nhiều tầng : Layered hair

Tóc uốn lọn : Perm

Tóc xoăn : Curly hair

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

Leave a Reply