Vietnamese vocabulary about instruments

Vietnamese vocabulary about instruments

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about instruments. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about instruments

Some common words about instruments

Chũm chọe : Cymbal

Cồng chiêng : Gong

Đại phong cầm : Pipe organ

Đàn bầu : Monochord

Đàn cello (Đàn xen-lô) : Cello

Đàn đá : Lithophone

Đàn ghi ta : Guitar

Đàn hạc : Harp

Đàn luýt : Lute

Đàn nhị (Đàn cò) : A Vietnamese bowed string instrument with two strings

Đàn organ : Organ

Đàn phong cầm : Accordion

Đàn piano : Piano

Đàn tam thập lục : Zither

Đàn tranh : 16-string zither

Đàn tỳ bà : Four-string lute

Đàn ukulele : Ukulele

Đàn vi-ô-lông : Violin

Kèn harmonica : Harmonica

Kèn saxophone : Saxophone

Kèn trumpet : Trumpet

Kèn túi : Bagpipes

Kẻng tam giác : Triangle

Mõ : Wooden fish

Mộc cầm : Xylophone

Phách : Claves

Sáo : Flute

Sênh tiền : Castanets with coined stringed

Trống : Drum

Trống lắc tay : Tambourine

Tù và : Horn

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

Leave a Reply