Vietnamese vocabulary about natural disasters

Vietnamese vocabulary about natural disasters

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about natural disasters. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about natural disasters

Some common words about natural disasters

Bão : Typhoon

Bão cát : Sandstorm

Bão tuyết : Blizzard

Cháy rừng : Wildfire

Dịch bệnh : Epidemic

Động đất : Earthquake

Hạn hán : Drought

Hố sụt (Hố tử thần) : Sinkhole

Lốc xoáy : Tornado

Lở đất : Landslide

Lũ lụt : Flood

Mưa đá : Hail

Nạn đói : Famine

Phun trào núi lửa : Volcanic eruption

Sa mạc hóa : Desertification

Sóng thần : Tsunami

Tuyết lở : Avalanche

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

Leave a Reply