Vietnamese vocabulary about school subjects

Vietnamese vocabulary about school subjects

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about school subjects. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about school subjects

Some common words about school subjects

Âm nhạc : Music

Công nghệ : Technology

Địa lý : Geography

Giáo dục công dân : Civic education

Hóa học : Chemistry

Lịch sử : History

Mỹ thuật : Fine art

Ngoại ngữ : Foreign language

Ngữ văn : Literature

Sinh học : Biology

Thể dục : Physical education

Thủ công : Craft

Tiếng Anh : English

Tin học : Informatics

Toán : Mathematics

Vật lý : Physics

Giáo dục quốc phòng : National defense education

Kinh tế lượng : Econometrics

Kinh tế phát triển : Development economics

Kinh tế quốc tế : International economics

Kinh tế vi mô : Microeconomics

Kinh tế vĩ mô : Macroeconomics

Phương pháp nghiên cứu khoa học : Research and graduate study methodology

Toán cao cấp : Calculus

Triết học Mác Lênin : Philosophy of Marxism and Leninism

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply