Vietnamese vocabulary about time

Vietnamese vocabulary about time

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about time. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about time

Some common words about time

Giây : Second

Phút : Minute

Giờ : Hour

Ngày : Date

Thứ : Day

 • Thứ Hai : Monday
 • Thứ Ba : Tuesday
 • Thứ Tư : Wednesday
 • Thứ Năm : Thursday
 • Thứ Sáu : Friday
 • Thứ Bảy : Saturday
 • Chủ Nhật : Sunday

Tuần : Week

Tháng : Month

 • Tháng Một : January
 • Tháng Hai : February
 • Tháng Ba : March
 • Tháng Tư : April
 • Tháng Năm : May
 • Tháng Sáu : June
 • Tháng Bảy : July
 • Tháng Tám : August
 • Tháng Chín : September
 • Tháng Mười : October
 • Tháng Mười Một : November
 • Tháng Mười Hai : December

Quý : Quarter

Năm : Year

Thập kỷ : Decade

Thế kỷ : Century

Thiên niên kỷ : Millennium

Mùa : Season

 • Mùa xuân : Spring
 • Mùa hạ : Summer
 • Mùa thu : Autumn
 • Mùa đông : Winter
 • Mùa mưa : Rainy season
 • Mùa khô : Dry season

Buổi sáng : Morning

Buổi trưa : Noon

Buổi chiều : Afternoon

Buổi tối : Evening

Nửa đêm : Midnight

Hoàng hôn : Dusk

Bình minh : Dawn

Ngày hôm kia : Day before yesterday

Ngày hôm qua : Yesterday

Ngày hôm nay : Today

Ngày mai : Tomorrow

Ngày mốt : Day after tomorrow

Tuần / Tháng trước : Last week / month

Tuần / Tháng này : This week / month

Tuần / Tháng sau : Next week / month

Năm ngoái : Last year

Năm nay : This year

Năm sau : Next year

Đầu tuần / tháng / năm : Beginning of the week / month / year

Cuối tuần / tháng / năm : Weekend / End of the month / End of the year

Ngày thường : Weekday

Ngày nghỉ : Day off

Ngày lễ : National holiday

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

Leave a Reply