Sentence structure of cause and result in Vietnamese

Sentence structure of cause and result in Vietnamese

In this post, Tiengviet24h will introduce to you: Sentence structure of cause and result in Vietnamese. Let’s start!

Sentence structure of cause and result in Vietnamese

How to use

– Used to talk about the reason for an action or state.

Example:

Hôm qua tớ bị cảm nên không đi học được.
I got a cough yesterday so I couldn’t go to school.

Do không chịu học hành chăm chỉ nên cậu ấy bị điểm kém.
Because of not studying hard, he got bad marks.

Vì mai là chủ nhật nên mình sẽ ngủ nướng.
Because tomorrow is Sunday, I will sleep in.

Tại trời mưa lớn nên tớ không đi được.
Because of the heavy rain, I couldn’t go.

Structure

(Vì / Tại / Tại vì / Bởi vì / Do) + clause indicating the cause + nên + clause indicating the result

Clause indicating the result + vì / tại / tại vì / bởi vì / do + clause indicating the cause

Clause indicating the cause, + chính vì vậy / vì vậy / vì thế / vì vậy nên / thế nên + clause indicating the result   

Example:

Vì mới uống bia nên không thể lái xe.
Because I have just drunk beer, I can’t drive.

Tại xe đạp bị hư nên mình phải đi xe buýt.
Because my bike is broken, I have to go by bus.

Bởi vì mải mê suy nghĩ nên không biết là có người gọi.
Because I was engrossed in thinking, I didn’t know that someone called me.

Cậu ấy bị mẹ mắng nên không được vui lắm.
He was scold by his mother so he isn’t very happy.

Tớ phải đội mưa về nhà vì lỡ để quên ô trên xe buýt.
I had to go home in the rain because I forgot my umbrella on the bus.

Cậu ấy thi rớt vì không chịu học hành tử tế.
He failed the exam because he didn’t study hard.

Đây là chuyện của cậu ấy, vì vậy chúng ta nên để cậu ấy tự quyết định.
This is his business, therefore, we should let him decide by himself.

Cậu ấy là con một trong nhà, thế nên rất được bố mẹ chiều chuộng.
He is the only child in his family, therefore, he is very spoiled by his parents

Cô ấy rất xinh đẹp và thường hay giúp đỡ người khác, chính vì vậy, ai ai cũng quý mến cô ấy.
She is very beautiful and often helps other people, therefore, everyone loves her.

See other similar posts in category: Vietnamese grammar

We on social : Facebook

Leave a Reply